Magyar NyelvEmlékeink: Eredetiben

Halotti beszéd (1192-1195, 1)

Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk. Menyi milosztben terümtevé elevé miü isemüküt, Ádámut, és adutta vola neki paradisumut házoá. Es mend paradisumben volou gyimilsiktül mundá neki élnie. Héon tilutoá üüt igy fa gyimilsétül. Gye mundoá neki, meret nüm eneik. "Isa, ki nopun emdül oz gyimilstüül, halálnek haláláal holsz." Hadlává holtát terümteve istentül, gye feledevé. Engede ürdüng intetüinek, és evék oz tilvut gyimilstüül, es oz gyimilsben halálut evék. Es oz gyimilsnek uly keserüü volá vize, hogy turkukat migé szokosztya vola. Nüm heon mugánek, gye mend üü fojánek halálut evék. Horoguvék isten es vetevé üüt ez munkás világbelé, es leün halálnek és pukulnek fesze es mend üü nemenek. Kik ozuk? Miü vogymuk. Hugy és tiü láttyátuk szümtükkel. Isa és nüm iggy ember mulchottya ez vermüt. Isa mend ozchuz járou vogymuk Vimággyuk uromk isten kegyilmét ez lélikért, hugy jorgossun üü neki es kegyiggyen es bulsássa mend üü bünét. Es vimággyuk szent achszin Máriát és boudug Michael archangyelt és mend angyelkut, hugy vimággyonok érette. Es vimággyuk szent Péter urot, kinek odutt hotolm oudonia es ketnie, hugy ougya mend üü bünét. Es vimággyuk mend szentüküt, hugy legyenek neki segéd uromk szine eleüt, hugy isten iü vimádságuk miá bulsássa üü bünét. Es szoboducha üüt ürdüng ildetüitül es pukul kinzotujátul, es vezesse üüt paradisum nyugalmábeli, es oggyun neki münyi uruszágbelé utot es mend juoban reszet. Es keássátuk uromkhuz chármul: Kyrie elesion!

Szerelmes brátim! Vimággyomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez napun ez homus világ timnücébeleül mente, kinek ez nopun testét tümettyük, hogy ur üüt kegyilméhel Ábraám, Izsák, Jákob kebelében helhezje, hugy birságnop jutva mend üü szentii es ünüttei küzikün jou feleül jochtotnia ileszje üüt. Es tiü bennetük! Clamate ter: Kyrie eleison!Halotti beszéd (részletezve, 2)

 1. Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc.
  Látjátok fele[baráta]im szemtekhel[=-kel] mik vagymuk[=-unk].

 2. ysa pur es chomuv uogmuc.
  Is-a [=bizony] por és hamu vagymuk[=-unk].

 3. Menyi milostben terumteve eleve miv isemucut adamut.
  Mennyi mi[=a]laszt-ben teremt(ev)é eleve[=eleinte] mi ősemüket[=ősünket] Ádamot,

 4. es odutta vola neki paradisumut hazoa.
  és ad(ot)ta (vala) neki Paradicsomot házává.

 5. Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki elnie.
  És mind Paradicsom-ben való gyümölcsöktől monda neki élnie,

 6. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl.
  híon[=(híján),csak] til(a)t(ov)á őt egy fa gyümölcsétől,

 7. Ge mundoa neki meret nu eneyc.
  de mond(ov)á neki mér(e)t ne en[n]é(j)k:

 8. ysa ki nopun emdul oz gimils twl.
  is-a [=bizony], ki[=amelyik] napon emdel[=eszel] az gyümölcstől,

 9. halalnec halalaal holz.
  halál-nek halálá[v]al halsz!

 10. Hadlaua choltat terumteve istentvl. ge feledeve.
  Had[=l]l(av)á holtát[=halálát] teremt(ev)é[=-ő] Istentől, de feled(ev)é.

 11. Engede urdung intetvinec.
  Engede ördö(n)g intetüi[=(intései), buzdításai]-nek,

 12. es evec oz tiluvt gimilstwl.
  és evék az til[t]ott gyümölcstől,

 13. es oz gimilsben halalut evec.
  és az gyümölcs-ben halál(a)t evék.

 14. Es oz gimilsnec vvl keseruv uola vize.
  És az gyümölcs-nek oly keserű vala íze,

 15. hug turchucat mige zocoztia vola.
  hogy torkukat mögészakasztja vala [=megszakította].

 16. Num heon muga nec.
  Nem híon[=(híján),csak] maga-nek,

 17. ge mend w foianec halalut evec.
  de mind ő faja-nek halál(a)t evék.

 18. Horogu vec isten.
  Harag(u)vék Isten,

 19. es veteve wt ez muncas vilagbele.
  és vet(ev)é őt ez munkás[=gyötrelmes] világ-bele,

 20. es levn halalnec es puculnec feze.
  és lőn halál-nek és pokol-nek fész[k?]e,

 21. es mend w nemenec.
  és mind ő neme-nek.

 22. Kic ozvc. miv vogmuc.
  Kik azok? Mi vagymuk[=-unk].

 23. Hug es tiv latiatuc szumtuchel.
  Hogy is ti [=ti is] látjátok szemtekhel[=-kel],

 24. isa es num igg ember mulchotia ez vermut.
  is-a [=bizony], is nem egy ember [=egy ember sem] múlhatja[=elkerülheti] ez vermet.

 25. ysa mend ozchuz iarov vogmuc.
  Is-a [=bizony], mind azhoz járó vagymuk[=-unk].

 26. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert.
  Imádjuk[=-kozzunk hozzá] Urunk Isten kegyelmét ez lélekért,

 27. hug iorgossun w neki. es kegiggen.
  hogy iargasson[=irgalmazzon] őneki, és kegyedjen[=kegyelmezzen],

 28. es bulscassa mend w bunet.
  és bo(l)csássa mind ő bűnét.

 29. Es vimagguc szen achscin mariat.
  És imádjuk[=-kozzunk hozzá] szen[t] ahsziny[=asszony] Máriát,

 30. es bovdug michael archangelt.
  és bó[l]dog Mihá(e)ly árkangye[=a]lt

 31. es mend angelcut. hug uimaggonoc erette.
  és mind angye[=a]l[o]kat, hogy imádjanak[=-kozzanak] érette.

 32. Es uimagguc szent peter urot.
  És imádjuk[=-kozzunk hozzá] Szent Péter urat,

 33. kinek odut hotolm ovdonia. es ketnie.
  kinek adott[=-va van] hatal[o]m ó[l]donia, és kötnie,

 34. hug ovga mend w bunet.
  hogy ó[l]dja mind ő bűnét.

 35. Es vimagguc mend szentucut.
  És imádjuk[=-kozzunk hozzá] mind szenteket,

 36. hug legenec neki seged uromc scine eleut.
  hogy legyenek neki segéd Urunk színe előtt,

 37. hug isten iv uimadsagucmia bulsassa w bunet.
  hogy Isten ő imádságuk miá[=miatt] bo(l)csássa ő bűnét,

 38. Es zoboducha wt urdung ildetuitvl.
  és szabadujha[=-ítsa] őt ördö(n)g üldetü[=üldözés]étől,

 39. es pucul kinzotviatwl.
  és pokol kínzatu[=kínzás]jától,

 40. es vezesse wt paradisu nugulmabeli.
  és vezesse őt Paradicso[m] nyugalma-bele

 41. es oggun neki munhi uruzagbele utot.
  és adjon neki mennyi or(a)szág-bele utat,

 42. es mend iovben rezet.
  és mind jó-ben rész(e)t.

 43. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirl.
  És kiássátok[=kiáltsátok] Urunkhoz hármul[=háromszor]: Kir[ie e]l[eison].

 44. Scerelmes bratym uimaggomuc
  Szerelmes[=szeretett] [fele]b[a]rát[a]im, imádjamuk[=-unk][=-kozzunk]

 45. ez scegin ember lilki ert.
  ez szegény ember lelkéért,

 46. kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.
  kit Úr ez napon ez hamo[=i]s világ tömnöce[=tömlöce]-belől mente,

 47. kinec ez nopun testet tumetivc.
  ki-nek ez napon testét temetjük,

 48. hug ur uvt kegilmehel abraam. ysaac. iacob.
  hogy Úr őt kegyelméhel[=-vel] Ábra[h]ám, Izsák, Jákob

 49. kebeleben helhezie. hug birsagnop ivtua
  kebele-ben helyhezje[=helyezze], hogy bírságnap[hoz] jutva

 50. mend w szentii es unuttei cuzicun
  mind ő szentj[e]i és önöttei[=kiválasztottjai?] közükön[=kozé(jük)]

 51. iov felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc.
  jó felől [=jobb oldal felé] juhtatnia[=(iktatni),juttatni] éleszje[=(élessze),éltesse] őt, és tibennetek[et].


Ómagyar Mária-Siralom (1300 körül, 1)

 Volék sirolm tudotlon.

 Sirolmol sepedik,

 Búol oszuk, epedek.

 Választ világumtuul --

 Zsidou, fiodumtuul,

 Ézes ürümemtüül.

 Ó én ézes urodum,

 Eggyen igy fiodum!

 Sirou anyát teküncsed,

 Búabeleül kinyuhhad!

 Szemem künyüel árad,

 Én junhum buol fárad.

 Te vérüd hullottya

 Én junhum olélottya.

 Világ világa,

 Virágnak virága!

 Keserüen kinzatul,

 Vos szegekkel veretül.

 Uh nekem, én fiom,

 Ézes mézüül!

 Szegényül [szégyenül?] szépségüd,

 Vírüd hioll vizeül.

 Sirolmom, fuhászatum --

 Tertetik kiül

 Én junhumnok bel bua,

 Ki sumha nim hiül.

 Végy halál engümet,

 Eggyedüm íllyen,

 Maraggyun urodum,

 Kit világ féllyen!

 Ó igoz Simeonnok

 Bezzeg szovo ére;

 Én érzem ez bútürűt,

 Kit níha egíre.

 Tüüled válnum [?],

 De nüm valállal,

 Hul igy kinzassál,

 Fiom, halállal.

 Zsidou, mit tész,

 Türvéntelen,

 Fiom mert hol

 Biüntelen.

 Fugva, husztuzva,

 Üklelve, ketve Ülüd.

 Kegyüggyetük fiomnok,

 Ne légy kegyülm mogomnok,

 Ovogy halál kináal,

 Anyát ézes fiáal

 Egyembelű üllyétük!