Magyar NyelvEmlékeink: Értelme

Halotti beszéd (1192-1195, 1)

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté először a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki a paradicsomot házul. És a paradicsomban való minden gyümölcsből mondá neki, hogy éljen. Héon [csupán?] egy fa gyümölcsétől tiltá el. De mondá neki, miért ne egyék. "Isa [bizony?] ki [mely] napon eszel az gyümölcsből, halálnak halálával halsz." Hallá holtát az ő teremtő istenétől, de feledé. Engede az ördög intésének, és evék az tiltott gyümölcsből. És az gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű vala a vize, hogy a torkát megszakasztja vala. Nem heon [csupán?, ön?] magának, de az ő egész fajának halált evék. Haraguvék isten, és veté őt e munkás világba, és lőn a halálnak és pokolnak fészke, és az ő mind [egész] nemének. Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel. Isa [bizony?] egy ember sem kerülheti el e vermet. Isa [bizony?] mind ahhoz járók vagyunk. Imádjuk urunk isten kegyelmét e lélekért, hogy jorgosson [irgalmazzon?] őneki és kegyelmezzen, és bocsássa meg az ő minden bűnét. És imádjuk szent asszony Máriát és boldog Mihály arkangyalt és az angyalokat mind, hogy imádkozzanak érette. És kérjük szent Péter urat, kinek adatott hatalom az oldásra és kötésre, hogy oldja (fel) az ő minden bűnét. És imádjuk mind a szenteket, hogy legyenek neki segéd urunk színe előtt, hogy isten az ő imádságuk miatt bocsássa meg az ő bűnét, és szabadítsa meg az ördög üldözésétől és a pokol kínzásától, és vezesse őt a paradicsom nyugalmába, és adjon neki mennnyei országba utat és minden jóban részt. És kiáltsátok urunkhoz háromszor: Kyrie elesion!

Szerelmes barátim! Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, kit az úr e napon e homus [humusz azaz földi? hamis?] világ tömlöcéből kimente, kinek e napon a testét temetjük, hogy az úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy a birságnaphoz [ítéletnaphoz] jutva az ő minden szentjei és ünüttei [?] küzikün [közé?] jobb felől juttatnia [juttatva] élessze őt! És tibenneteket is! Clamate ter: Kyrie eleison!Ómagyar Mária-Siralom (1300 körül, 1)

 Valék siralom-tudatlan.

 Siralommal süppedek,

 Búval aszok, epedek.

 Választ világomtól --

 Zsidó, fiacskámtól,

 Édes örömemtől.

 Ó én édes uracskám,

 Egyetlen egy fiacskám!

 Síró anyát tekintsed,

 Bújából kinyujtsad [kihúzzad]!

 Szemem könyvel árad,

 És keblem bútól fárad.

 Te véred hullása

 Én [keblem?] alélása.

 Világ világa,

 Virágnak virága!

 Keserűen kínzatol,

 Vas szegekkel veretel.

 Ó nekem, én fiam,

 Édes mint a méz! [Édesb méznél?]

 Szegényül [szégyenül?] szépséged,

 Véred [hull?] vízül.

 Siralmam, fohászatom --

 [Teríttetik?] kívül

 Én keblemnek belső búja,

 Mi soha nem hűl [enyhül].

 Végy halál engemet,

 Egyetlenem éljen,

 Maradjon uracskám,

 Kit világ féljen!

 Ó igaz Simeonnak

 Biztos szava ére [beteljesedett];

 Én érzem e bútőrt,

 Mit néha [hajdan] ígére.

 Elválnám tőled,

 De ne volna,

 Hogy így kínzatol,

 Fiam, halálra.

 Zsidó, mit téssz,

 Törvénytelen,

 Mert fiam hal

 Bűntelen.

 Fogva, huzogatva,

 Öklelve, kötve Ölöd.

 Kegyelmezzetek fiamnak,

 Ne legyen kegyelem magamnak,

 Avagy halál kínjával,

 Anyát édes fiával

 Egyetemben öljétek!